+421 949 630 327
Chorvátska 85, 900 26 Slovenský Grob
SK

Všeobecné obchodné podmienky

PREAMBULA

Spoločnosť BlueFlame, s.r.o., so sídlom Chorvátska 85, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 108 350, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro (ďalej ak ako „BlueFlame“) pre poskytované služby dostupné pod internetovým odkazom: blueflame.sk.

Poskytovateľom služieb, ako aj prevádzkovateľom elektronického obchodu (e-shop platformy) je spoločnosť BlueFlame.

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosť BlueFlame vydáva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a majú za úlohu upravovať vzťahy medzi spoločnosťou BlueFlame ako predávajúcim / poskytovateľom služieb a kupujúcim / objednávateľom. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia príslušnými právnymi predpismi zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Za účelom podrobnej úpravy práv a povinností poskytovateľa a kupujúcich / objednávateľov spoločnosť BlueFlame vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) ku dňu 1.4..2024

Definícia pojmov

A. Spoločnosť BlueFlame je spoločnosť BlueFlame, s.r.o., so sídlom Chorvátska 85, Slovenský Grob 900 26, IČO: 52 108 350 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 134462/B, ktorá je prevádzkovateľom webu, a poskytovateľom s tým súvisiacich služieb a je v týchto VOP ďalej označovaná ako „BlueFlame“, alebo „spoločnosť“, alebo „zhotoviteľ“.

B. Kupujúci je právnická osoba alebo fyzická osoba so záujmom o kúpu ponúkaného tovaru prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.

C. Objednávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba so záujmom o objednanie si ponúkaných služieb, tovarov, prípadne zadanie vypracovania diela prostredníctvom spoločnosti.

D. Službou rozumieme služby uvedené na webovej stránke spoločnosti, ktoré môže poskytovať.

E. Tovar rozumieme jednotlivé položky ponúkané prostredníctvom internetového obchodu cez webovú stránku spoločnosti.

F. Dielo rozumieme požadované vypracovanie jednotlivého diela spoločnosťou pre objednávateľa na základe poskytnutých projektových dokumentácií.

G. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom elektronického obchodu a následne zaslaná kuriérom alebo vybranou poštovou službou na dodaciu adresu kupujúceho.

H. Nariadenie GDPR znamená nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018.

I. Zákon znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

1. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných vzťahov podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, ako napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa.

2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej jednotlivej objednávky, kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo a iných typov prípadných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou BlueFlame.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Akceptovaním týchto VOP a uzatvorením jednotlivých typov zmlúv súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

1.2 Súčasťou VOP sú aj zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako “ZOOÚ”) a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené spoločnosťou BlueFlame počas prevádzkovania webovej platformy ako odkaz v týchto VOP alebo iným spôsobom.

1.3 Potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa všeobecne záväzných platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so spoločnosťou BlueFlame uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Ak uzatvárate zmluvu ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VOP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť so spoločnosťou BlueFlame platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Zároveň sa zaväzujete dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP.

1.4 Spoločnosť BlueFlame je oprávnená tieto VOP kedykoľvek jednostranne meniť alebo upravovať. Takto zmenené VOP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a každým novým objednaním služby, tovaru, zadaniu diela, etc. vyjadrujete súhlas s týmito novými VOP. Každý je povinný sa s novými VOP oboznámiť.

1.5 Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VOP, mali by ste kontaktovať bezodkladne spoločnosť BlueFlame a dojednať si uzatvorenie dodatku ktorý upraví Vaše výhrady.

Článok 2

Objednávka, uzatvorenie zmluvy a dodanie tovaru

2.1 Kupujúci je oprávnený realizovať nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky, a to výberom požadovaného tovaru a jeho množstva, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny za tovar, výberom spôsobu doručenia tovaru, uhradením kúpnej ceny a spôsobu doručenia, a vyplnením kontaktných údajov kupujúceho na internetovej stránke.

2.2 Podmienkou objednávky prostredníctvom webovej stránky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri zadávaní samostatnej objednávky.

2.3 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za osobitný návrh kúpnej zmluvy a ich odoslaním sú považované za záväzné.

2.4 Po odoslaní jednotlivých objednávok budú postupne spoločnosťou BlueFlame spracované a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí záväznej objednávky. Na Vami zadanú e-mailovú adresu budú odoslané aj všetky ostatné prípadné informácie ohľadom prijatej objednávky.

2.5 Spoločnosť BlueFlame si vyhradzuje týmto právo na jednostranné odstúpenie od uzatvorenej zmluvy ktorá vznikla odoslaním objednávky a to bez udania dôvodu a teda nemá povinnosť objednaný tovar dodať, prípadne poskytnúť objednanú službu.

2.6 Kupujúci bol informovaný o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom, alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje Občiansky zákonník v § 502, ak ju výrobca, alebo predávajúci poskytuje.

2.7 Spoločnosť BlueFlame má nárok na autorizovanie ktorejkoľvek prijatej objednávky prostredníctvom e-mailu, prípadne telefónneho čísla. V prípade pokiaľ táto objednávka nebude po tejto výzve autorizovaná, spoločnosť BlueFlame má právo nevyhovieť tejto objednávke a teda bude ju považovať za neplatnú.

2.8 V jednotlivých prípadoch objednania služieb / tovaru bude po dohode objednávateľovi účtovaná primeraná záloha. V prípade stornovania objednanej služby / tovaru objednávateľ nemá nárok na vrátenie už uhradenej zálohy s čím objednávateľ bez výhrad súhlasí.

2.9 Spoločnosť BlueFlame má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom. V prípade prevodu na bankový účet platba bude vrátená.

2.10 V prípade pokiaľ kupujúci za objednaný tovar / služby zaplatil úplnú cenu a spoločnosť BlueFlame mu tento tovar / služby nedodá, bude mu uhradená cena vrátená.

2.11 K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z.. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci musí zaslať produkt do nášho servisného oddelenia a to podľa inštrukcii uvedených v sekcií reklamácie. Zakúpený tovar, ktorý musí byť v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený s dokladom o kúpe , záručným listom a návodom na použitie. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Zásielky na dobierku neakceptujeme. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

2.12 Kupujúci za zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovarov / služieb ako aj cenu prepravy podľa spôsobu platby a spôsobu prepravy ktorú si zvolil.

2.13 Spoločnosť BlueFlame má právo nedodať objednané služby / tovary do okamihu, kým nebude na jeho bankový účet pripísaná plná kúpna cena s cenou dopravy.

2.14 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase prevzatia tovaru.

Článok 3

ČAS, MIESTO ZHOTOVENIA DIELA A PREVZATIE DIELA

3.1 Dielo sa zhotovuje na mieste objednávateľa, alebo na mieste, ktoré vyplýva z charakteru vykonávaných činností v zmysle špecifikácie podľa Zmluvy. Miestom odovzdania diela je miesto určené objednávateľom, alebo vyplýva z charakteru vykonávaných činností v zmysle špecifikácie podľa jednotlivého zadania.

3.2 Spoločnosť BlueFlame vykoná dielo v rozsahu obdržanej dokumentácie od objednávateľa. Na vykonanie diela tovary, materiály a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritéria a štandardy určené v dokumentácii a odsúhlasené v cenovej ponuke, budú zodpovedajúce účelu využitia a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike.

3.3 Kupujúci vyhlasuje, že všetky odovzdané podklady a projektová dokumentácia k realizácii diela v plnej miere korešpondujú s reálnym stavom. V prípade chybnej prípravy vykonanej objednávateľom spoločnosť BlueFlame nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky (odchýlky medzi reálnym stavom a projektovou dokumentáciou) a je výlučne viazaný projektovou dokumentáciou, prípadne riadne odsúhlasenými zmenami v tejto dokumentácii. Spoločnosť BlueFlame upozorní objednávateľa v prípade ak zistí nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a reálnym stavom diela. Za všetky nedostatky, odlišnosti, chyby vo výmerách, nezhody a nedostatky v projekte stavby, vady resp. iné nedostatky v plnej miere zodpovedá objednávateľ. Náprava takýchto zistených nedostatkov automaticky predlžuje zhotovenie diela o dobu nápravy. Pokiaľ objednávateľ odmietne vykonať potrebné nápravy a zhotoviteľ nemôže ďalej pokračovať pri realizácií diela, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu bezodkladne.

3.4 Objednávateľ je povinný spoločnosti BlueFlame uhradiť prípadne vzniknuté náklady spojené so skladovaním výrobkov a materiálov potrebných na vykonanie diela v prípade, ak prekážka na zhotovenie a/alebo dodanie diela je na strane objednávateľa.

3.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi uhradiť vzniknuté náklady spojené s prestojmi spoločnosti BlueFlame, prácami naviac (dodatočná doprava materiálu, dodatočná montáž, úprava, nastavenia, etc.), v prípade nedodržania stavebnej pripravenosti (nepripravené stavebné otvory, nepripravená prístupová cesta, neprispôsobené okolie staveniska, etc.).

3.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pripravenosť pracoviska tak, aby to žiadnym spôsobom nemalo nepriaznivý vplyv na vykonávanie diela, je povinný všetky nedostatky na ktoré poukáže spoločnosť odstrániť obratom, je povinný dbať na to, aby zo strany spoločnosti nedochádzalo ku zbytočným prestojom a je povinný zabezpečiť prístupovú cestu bez prekážok.

3.7 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie diela.

3.8 Spoločnosť oznámi objednávateľovi pripravenosť celého diela k odovzdaniu a prevzatiu, alebo jeho časti najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní pred jeho plánovaným odovzdaním. Súčasne mu odovzdá všetky potrebné doklady. Objednávateľ preberá dielo ako celok, alebo po častiach.

3.9 Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, pokiaľ objednávateľ odmietne podpísanie protokolu, dielo sa považuje za odovzdané bez vád.

3.10 O odovzdaní a prevzatí diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude spísaný protokol, obsahujúci popis úplnosti a kvality diela. V prípade zistených vád a nedorobkov bude spísaný zoznam zistených vád a nedorobkov s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela a odstraňovanie zistených vád a nedorobkov nebude v rozpore s nerušeným výkonom práv prípadného nájomcu diela, objednávateľ prevezme dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných vád a nedorobkov. Po odstránení vád a nedorobkov diela bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia jednotlivej záručnej doby. Drobné vady a nedorobky neovplyvňujú začiatok plynutia záručnej doby a teda záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela s týmito drobnými vadami a nedorobkami spolu s poznámkou o začatí plynutia záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že tretia osoba, prípadne zmluvná strana objednávateľa nie je oprávnená poukazovať zhotoviteľovi na vady a nedorobky, alebo drobné vady a nedorobky.

Záručná doba a reklamačné konanie:

3.11 Poskytnutá akákoľvek záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornými zásahmi a/alebo nesprávnou manipuláciou.

3.12 Pri uznaných vadách zhotoviteľa záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia zistených vád a nedorobkov pri odovzdávaní a preberaní diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby písomnou formou, v opačnom prípade sa na oznámenie neprihliada. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť bezplatne po vybavení reklamačného konania kedy zhotoviteľ oznámi objednávateľovi takýto výstup z tohto konania a v prípade akceptovania reklamácie aj termín nástupu na zahájenie odstraňovania reklamovaných vád. Počas tohto odstraňovania zhotoviteľ nie je povinný sa zapodievať inými vadami na ktoré objednávateľ v reklamačnom konaní nepoukázal.

3.13 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránia užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

3.14 Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť odstraňovanie reklamovanej vady ak je toho názoru, že predmetná reklamácia nie je opodstatnená alebo za reklamovanú vadu nezodpovedá.

3.15 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ zhotoviteľ pri odstraňovaní reklamácie zistí, že vada bola preukázateľne spôsobená neodbornými zásahmi a/alebo nesprávnou manipuláciou, objednávateľ nesie plné náklady na odstránenie takejto reklamácie.

3.16 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

4.1 Spoločnosť BlueFlame ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Spoločnosť BlueFlame spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSLEKO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako spoločnosť BlueFlame spracúva osobné údaje nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov na webovom sídle spoločnosti.

4.2 Spoločnosť BlueFlame prehlasuje, že prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

Článok 5

Dôverné informácie

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú považovať informácie, ktoré získajú pri tvorbe a realizácii obsahu Zmluvy za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zároveň sa zaväzujú neprezradiť ich tretej osobe a ani ich nepoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

5.2 Zmluvné strany sú povinné vo vzťahu k tretím osobám zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností zo zmluvy, a ktoré sa týkajú druhej Zmluvnej strany, jej podnikateľských aktivít, dodávateľov, subdodávateľov, zmluvných partnerov, zmluvných vzťahov, klientov, mandatárov, zamestnancov, vnútornej štruktúry, know-how, projektov, obchodnej stratégie, ekonomickej a finančnej situácie, projektov, databáz, prípadne o iných písomných alebo ústnych skutočnostiach, ktorých utajovanie si Zmluvná strana vymienila označením týchto skutočností ako „dôverné“, alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú zostať utajené, alebo tých, ktorých sprístupnenie by bolo spôsobilé spôsobiť privodiť Zmluvnej strane ujmu. Zmluvná strana je zároveň povinná zdržať sa oznámenia, sprístupnenia a využitia dôverných skutočností pre seba alebo pre iného na účely iné ako na plnenie Zmluvy.

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú neporušovať obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany najmä tým, že ho neoprávnene oznámia, sprístupnia, pre seba alebo pre iného využijú.

5.4 Ustanovenia tohto článku sú platné a účinné aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, právo k obchodnému tajomstvu trvá pokiaľ trvajú zákonom ustanovené skutočnosti, ktoré obchodné tajomstvo charakterizujú.

Článok 6

reklamačný poriadok pri kúpe tovaru

6.1 Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb.

6.2 Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom.

6.3 Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V tomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

6.3.1 či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný;
6.3.2 či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu;
6.3.3 či obsahuje všetky jeho jednotlivé časti a množstvo.

6.4 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení, vrátane príbalových letákov, faktúry. Kupujúci je povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s tovarom predávajúcemu na adresu spoločnosti BlueFlame na vlastné náklady.

6.5 Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

6.6 Kupujúci je povinný oznámiť:

6.6.1 Chyby tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne alebo kvalitatívne najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru,
6.6.2 Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez náš internetový obchod.

6.7 Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

Článok 7

Komunikácia a doručovanie

7.1 Ak z týchto VOP nevyplýva, že nejaký úkon sa môže vykonať aj ústne, akékoľvek úkony, oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia uskutočnená v súlade s VOP a na jej základe (ďalej len „oznámenia“), budú vykonané v písomnej forme elektronicky. Za dodržanie písomnej formy oznámení sa považuje aj elektronická komunikácia a doručovanie vykonané v súlade s týmito VOP, a to podľa tohto článku VOP.

7.2 Spoločnosť BlueFlame bude komunikovať oznámeniami, ktoré môžu byť doručované nasledovným spôsobom:

7.2.1 osobne, alebo
7.2.2 kuriérom, alebo
7.2.3 doporučenou poštou, alebo
7.2.4 e-mailom, alebo
7.2.5 prostredníctvom webovej stránky v rámci konkrétneho užívateľského konta
7.2.6 prostredníctvo sms použitím kontaktných údajov oznámených zmluvnými stranami.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie prostredníctvom webovej stránky v rámci konkrétneho užívateľského konta, a to najmä ale nielen výzvy na úhradu, faktúry, zúčtovania úhrad, objednávky konkrétnej realitnej činnosti (ako návrh na uzatvorenie zmluvy), upozornenia na porušenie zmluvy, pokyny, inštrukcie a usmernenia prevádzkovateľa a pod.

7.4 Pre účely VOP a zmluvy oznámenia budú považované za doručené dňom:

7.4.1 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované osobne; alebo
7.4.2 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom; alebo
7.4.3 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované doporučenou poštou, inou poštou 10. deň po odoslaní; alebo
7.4.4 potvrdenia odoslania e-mailovej správy, ak sú doručované e-mailom.

7.5 Na zmluvné účely súhlasí kupujúci s tým, aby od BlueFlame dostával komunikáciu prostredníctvom elektronických zariadení. Zároveň kupujúci súhlasí s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iné komunikácie, ktoré mu budú poskytnuté elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, pokiaľ platné zákony výslovne nevyžadujú inú formu komunikácie.

Článok 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Spoločnosť BlueFlame je oprávnená kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto VOP na akúkoľvek inú osobu. Ako kupujúci nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VOP a ani z uzatvorenej zmluvy na o postúpení pohľadávky podľa týchto VOP na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BlueFlame.

8.2 Tieto VOP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi vami ako kupujúcim a spoločnosťou BlueFlame a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania.

8.3 Na základe týchto VOP vzniká medzi vami a spoločnosťou BlueFlame zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spoločnosť BlueFlame a užívateľ Služby sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu obchodných vzťahov prednostne vždy mimo súdne či cez správne konanie, tj. o také vyriešenie sa vždy pokúsia. Prípadné spory, vzniknuté pri realizácii konkrétnych obchodných vzťahov, sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým mierovou cestou. Pokiaľ však takéto riešenie nie je možné všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VOP alebo používania Služby či súvisiace s týmito VOP alebo Službou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj spoločnosť BlueFlame súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

8.4 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy a Objednávky uzavretej medzi spoločnosťou a kupujúcim.

8.5 Kupujúci a spoločnosť BlueFlame sú povinný sa navzájom písomne informovať o všetkých zmenách ich kontaktných a iných údajov, ktoré sú vyžadované pri uzatvorení alebo zmene zmluvy; pre vylúčenie pochybností spoločnosť tak vykoná zverejnením aktualizovanej verzie VOP na webovej stránke.

8.6 Každé ustanovenie zmluvy, vrátane týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch znenia zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti, ak možnosť takejto úpravy nevyplýva priamo užívateľovi Služby podľa týchto VOP alebo z iných ustanovení.

8.7 Každá zmluvná strana nakladá s informáciami, ktoré obdrží od druhej zmluvnej strany na základe zmluvy ako s dôvernými informáciami a neposkytuje ich tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Táto povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na (i) informácie, ktoré zmluvná strana už mala oprávnene k dispozícii v dobe ich oznámenia, a (ii) verejne známe informácie (ktoré sa nestali verejne známymi v dôsledku porušenia záväzku zachovať mlčanlivosť). Záväzok mlčanlivosti o dôverných informáciách vyplývajúci z tohto ustanovenia zostáva zachovaný po dobu 5 (piatich) rokov po uplynutí platnosti konkrétnej uzatvorenej zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti.

8.8 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

8.9 Pojmy použité v týchto VOP majú význam im priradený v príslušnej definícii uvedenej v týchto VOP alebo v zmluve, a to tak v jednotnom ako aj množnom čísle.

8.10 Ak z kontextu zmluvy alebo VOP nevyplýva inak:

8.10.1 každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou a právnym poriadkom, tej zmluvnej strany, do práv alebo povinností ktorej vstúpili;
8.10.2 každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;
8.10.3 každý všeobecný odkaz na zmluvu, t. j. bez uvedenia konkrétneho ustanovenia textu zmluvy, sa považuje za odkaz na komplexné znenie zmluvy ako takej, t. j. vrátane týchto VOP.

8.11 V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností alebo rozporov medzi dvoma alebo viacerými podmienkami upravenými týmito VOP a pokynmi, inštrukciami a usmerneniami prevádzkovateľa webu, majú prednosť tieto VOP.

8.12 Tieto VOP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších obchodných podmienok.