+421 949 630 327
Chorvátska 85, 900 26 Slovenský Grob
SK

Reklamačný poriadok

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti BlueFlame, s.r.o., so sídlom Chorvátska 85, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 52 108 350, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 134462/B (ďalej ako „Dodávateľ“), pri vybavovaní reklamácií Odoberateľov v súvislosti s právami a povinnosťami Dodávateľa a Odoberateľa za vady dodaného tovaru a poskytnutých služieb, najmä spôsob uplatnenia reklamácii a podmienky vykonávania záručných opráv, a to tovarov a služieb dodaných Dodávateľom. Odoslaním objednávky Dodávateľovi, prípadne pri uzatvorení zmluvy s Dodávateľom Odoberateľ pristupuje a v plnej miere súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Zároveň Odoberateľ vyhlasuje, že si reklamačný poriadok prečítal pri objednávke, prípadne pri uzatváraní zmluvy. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke blueflame.sk.

2. Reklamačný poriadok upravuje postup Odoberateľa, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej ako „Občiansky zákonník“), ako aj úpravu práv a povinností Zmluvných strán podľa § 619 a § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Reklamačný poriadok upravuje postup Odoberateľa, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ale je Odoberateľom v zmysle § 422 a § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie tovarov a služieb, ktoré boli dodané Odberateľovi ako osobe, alebo osobe, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na vzťah Dodávateľa a Odberateľa, ktorý je upravený Obchodným zákonníkom. Reklamačný poriadok sa súčasne vzťahuje aj na Odoberateľa, ktorý je fyzickou osobou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť.

5. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, za ktoré zodpovedá podľa záruky Dodávateľa, ktoré boli uplatnené u Dodávateľa v záručnej dobe. V prípade Že predmetom dodania zo strany Dodávateľa bola aj montáž, tento reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na reklamáciu montáže. Ak dodávateľ montáž neposkytol, reklamačný poriadok sa na reklamáciu montáže nevzťahuje. Ak je montáž predmetom záruky, tento reklamačný poriadok sa primerane vzťahuje aj na túto montáž.

6. Záručná doba je doba záruky, ktorú Dodávateľ v rámci dodania tovaru alebo montáže poskytol Odberateľovi.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku toho, že Odberateľ používal vec neprimeraným spôsobom alebo v rozpore s návodom na použitie, ktorý Odberateľ pri dodaní tovaru obdržal a s ktorým sa bol Odberateľ na základe pokynov Dodávateľa povinný oboznámiť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku vonkajších vplyvov alebo zásahov tretích osôb. Záruka sa nevzťahuje ani na také vlastnosti tovaru, ktoré boli Dodávateľom vymedzené ako vlastnosti tovaru, ktoré nie sú vadami, ale sú vymedzené ako bežné vlastnosti tovaru alebo jeho časti.

Článok II

Kontrola tovaru a služieb

1. Odoberateľ je povinný skontrolovať stav dodaného tovaru, resp. vykonaných služieb. V prípade poškodenia dodaného tovaru, resp. v prípade chybného vykonania služieb je nutné na mieste spísať s Dodávateľom protokol o zistených vadách. Ak Odoberateľ tovar, resp. vykonanú službu prevezme aj napriek zjavnej vade, Dodávateľ si vyhradzuje právo na dodatočné reklamovanie takejto vady neprihliadať, s čím Odoberateľ súhlasí.

2. Odoberateľ je povinný dodaný tovar a poskytnuté služby prehliadnuť bez zbytočného odkladu vždy buď po prevzatí tovaru, prípadne po vykonaní poskytnutých služieb.

Článok III

Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu v záručnej dobe niektorým z nasledovných spôsobov:

– Osobne na prevádzke Dodávateľa, kde si Odoberateľ tovar zakúpil alebo kde si objednal službu, počas otváracích hodín.
– Písomným listom na adrese uvedenej v zmluve. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, kedy bola Dodávateľovi doručená písomná reklamácia o uplatnení si reklamácie so všetkými potrebnými údajmi uvedenými v tomto článku v bode 2.
– E-mailom na e-mailovej adrese: info@blueflame.sk. Dňom uplatnenia reklamácie je deň prijatia e-mailu Dodávateľom, avšak pokiaľ Dodávateľ e-mail prijal v čase od 15:30 hod do 24:00 hod, alebo počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pokoja, za deň uplatnenia reklamácie sa považuje nasledujúci pracovný deň.

2. Odberateľ je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť nasledovné údaje:

– spôsob značenia: ,,Reklamácia“,
– číslo a názov zákazky (uvedené na zmluve, na objednávke),
– adresu na doručovanie písomností a telefonický, prípadne e-mailový kontakt na Odoberateľa,
– adresu stavby, kde sa reklamovaný tovar nachádza,
– čo najpresnejší popis predmetu reklamácie (vady), prípadne aj s fotodokumentáciou,
– ďalej predložiť Dodávateľovi doklad o kúpe,
– predložiť Dodávateľovi zápis o odovzdaní diela pokiaľ sa jedná o vykonané dielo,
– Názov a číslo bankového účtu Odoberateľa a názov a kód banky Odoberateľa,
– dátum a podpis Odoberateľ.

3. Ak reklamácia nebude obsahovať údaje a dokumenty požadované podľa ods. 2. tohto článku reklamačného poriadku, Dodávateľ si vyhradzuje právo, že nie je povinný začať riešiť reklamáciu, pokiaľ reklamácia nebude obsahovať náležitosti v zmysle ods. 2. tohto článku a teda je oprávnený podanú reklamáciu odmietnuť.

4. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu ak je toho názoru, že predmetná reklamácia nie je opodstatnená, alebo za reklamovanú vadu nezodpovedá.

5. Ak Odoberateľ uvedie kontaktnú adresu aj e-mailom, je Dodávateľ oprávnený komunikovať s Odoberateľom prostredníctvom tohto zadaného e-mailu.

Článok IV

Vybavenie reklamácie

1. Odberateľ je oprávnený požadovať nasledovný spôsob vybavenia reklamácie:

a) v prípade pokiaľ pôjde o vadu odstrániteľnú:

– bezplatné odstránenie vady,
– alebo výmenu poškodenej časti tovaru,
– alebo výmenu tovaru,
– alebo zľavu z kúpnej ceny.

b) v prípade pokiaľ pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo vadu, ktorá po jej odstránení môže mať nepriaznivý vplyv na jej užívanie:

– výmenu tovaru,
– alebo odstúpenie od zmluvy,
– alebo zľavu z kúpnej ceny.

Odoberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ má právo určiť spôsob vybavenia reklamácie na základe vlastného uváženia. Odoberateľ sa zaväzuje jednu z možností prijať pokiaľ sa bude jednať o reklamáciu, ktorú Dodávateľ vyhodnotí ako oprávnenú.

Článok V

Postup pri vybavení reklamácie

1. Dodávateľ po obdŕžaní reklamácie upovedomí Odoberateľa o doručení zaslanej reklamácie a či doručená reklamácia spĺňa podstatné náležitosti v súlade s týmto reklamačným poriadkom do 72 hodín.

2. V prípade, ak je pre vybavenie reklamácie nevyhnutná obhliadka v meste, kde sa reklamovaný tovar nachádza, Odoberateľ je povinný umožniť Dodávateľovi obhliadku Odoberateľom reklamovanej vady, a to v termíne určeným Dodávateľom. V prípade, pokiaľ určený termín Odoberateľovi nevyhovuje, je povinný túto skutočnosť dať bezodkladne na vedomie Dodávateľovi a odsúhlasiť si s Dodávateľom náhradný termín. Náhradný termín Dodávateľ musí Odoberateľovi potvrdiť, v opačnom prípade sa má za to, že termín nebol Dodávateľom akceptovaný. Dodávateľ je oprávnený vadu na mieste vyriešiť, čo Odoberateľ berie na vedomie. Odoberateľ vzhľadom na čas vybavenia vady je povinný poskytnúť Dodávateľovi dostatočný čas za účelom vybavenia vady.

3. Termín vybavenia reklamácie je spravidla najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je vzhľadom na povahu reklamovanej vady primeraná dlhšia lehota. Dodávateľ a Odoberateľ sa dohodnú na termíne vybavenia reklamácie v reklamačnom protokole alebo inou písomnou formou, prípadne e-mailom. Pokiaľ takýto termín nebude medzi Dodávateľom a Odoberateľom dohodnutý, Dodávateľ je oprávnený vybaviť reklamáciu v primeranej lehote vzhľadom na povahu reklamovanej vady.

4. Spôsob vybavenia reklamácie oznámi Dodávateľ Odoberateľovi na základe vlastného uváženia. Odoberateľ je povinný spôsob vybavenia reklamácie prijať.

5. Odoberateľ je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä sprístupniť Dodávateľovi predmet reklamácie aj za účelom obhliadky, aj za účelom vykonania opravy, prípadne za účelom iného vybavenia reklamácie určeného Dodávateľom.

6. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania a to v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie bude Dodávateľovi doručené prostredníctvom e-mailu, poštou, alebo osobne na zvolenej prevádzke, prípadne priamo pri osobnej obhliadke.

7. Ak je reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, alebo jeho časti, je Odoberateľ povinný reklamovaný – vymenený tovar vrátiť Dodávateľovi v lehote 14 dní od vybavenia reklamácie v prípade, ak tak už neurobil. V prípade nevrátenia reklamovaného tovaru Dodávateľovi má sa za to, že Objednávateľ so záverom reklamácie nesúhlasí, rozhodol sa reklamovaný tovar si ponechať a reklamáciu berie v celom rozsahu späť.

8. V prípade ak Odoberateľ požaduje, aby Dodávateľ ihneď po uplatnení reklamácie reklamovanú vadu odstránil napriek vyjadreniu Dodávateľa, že oprávnenosť reklamácie nevie ihneď posúdiť, Dodávateľ je oprávnený reklamovanú vadu odstrániť, a to na náklady Odoberateľa. Dodávateľ je oprávnený požadovať zálohu za náklady na odstránenie vopred v plnej výške nákladov. Ak sa ukáže, že reklamácia bola oprávnená, Dodávateľ zaplatenú sumu Odoberateľovi za odstránenie vady vráti. Ak Odoberateľ požiada Dodávateľa o vykonanie opravy poškodenia, na ktoré sa záruka, alebo reklamácia Odoberateľa nevzťahuje, je Odoberateľ povinný Dodávateľovi zaplatiť cenu opravy podľa cenníka Dodávateľa.

9. V prípade ak Odoberateľ pri riešení reklamácie neposkytne Dodávateľovi súčinnosť, alebo neoprávnene reklamuje vadu, je Odoberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré Dodávateľovi v súvislosti s riešením takejto reklamácie vznikli.

Článok VI

Záverečné ustanovenie

1. Reklamačný poriadok vo veciach neupravených sa spravuje Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich práva Odoberateľov ako spotrebiteľov.

2. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi stranami ako aj neoddeliteľnú súčasť platných VOP.

3. Tento reklamačný poriadok stráca účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskoršieho reklamačného poriadku.

4. Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

5. Ak Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke https://www.mhsr.sk); Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Objednávateľ je povinný využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

6. Každé ustanovenie tohto reklamačného poriadku, pokiaľ je to možné sa interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú obe strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch znenia, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti, ak možnosť takejto úpravy nevyplýva priamo Objednávateľovi podľa tohto reklamačného poriadku alebo z iných ustanovení.

7. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v tomto reklamačnom poriadku, mali by ste kontaktovať bezodkladne Dodávateľa a dojednať si uzatvorenie dodatku ktorý prípadne upraví Vaše výhrady.

8. Dodávateľ si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť, pričom zmena je voči Odoberateľovi účinná odo dňa jeho zverejnenia na webovej stránke Dodávateľa a to odo dňa 1.6.2023 , čím si Dodávateľ splní svoju povinnosť oznámiť takúto zmenu Objednávateľovi. Každý je povinný sa s novým reklamačným poriadkom oboznámiť a pokiaľ s ním nesúhlasí, má právo kontaktovať Dodávateľa a dojednať si sním uzavretie prípadného dodatku.